Tussentijd – In Between | Cultuurkerk Sint-Jacobs | 4 juni ’23 – 23 juli ’23

 

 

Borger
2016 | eik, keramiek, vlas, katoen, rubber
‘Borger’ is een beeld van een raaf, die uit de wijsheid van het verleden bewaart wat waardevol is voor de toekomst. Eikenhout staat voor duurzaamheid. De draden van de hoofdtooi zijn omwikkeld met verschillende kleuren rood, die de gedachten en de herinneringen uitbeelden. Ook de techniek van het omwikkelen verwijst naar het vastleggen en beveiligen.

Borger
2016 | oak, ceramics, flax, cotton, rubber
‘Borger’ is an image of a raven, preserving from the wisdom of the past what is valuable for the future. Oak represents sustainability. The threads of the headdress are wrapped in different colours of red, depicting thoughts and memories. The technique of wrapping also refers to capturing and securing.

 

Soon these tears will have cried
2022 | hout, sisal

Soon these tears will have cried
2022 | wood, sisal

 

 

Heen
2020 | papier, pvc, bamboe
De duiven in een verlaten fabriek waren de inspiratie om deze mobiel van veren te ontwerpen. Zeer licht van materiaal (papier en bamboe) en kleur. Ze worden omhoog gehouden door dunne draden aan zware stenen. Het is die zwaarte die het mogelijk maakt dat ze zweven.

Gone
2020 | paper, pvc, bamboo
The pigeons in an abandoned factory inspired me to create this mobile of feathers. Very light in both material and colour. They are kept up by tiny threads and heavy stones. The heaviness facilitates the feathers to fly.

 

 

Ent
2019 | hout, vlas
De gevonden tak is een natuurlijk restant. Door de omwikkelingstechniek worden hij beschermd tegen verder verval, maar tegelijk wordt hij zo ook vervreemd van zijn natuurlijke staat en van zijn natuurlijk biotoop.

Ent
2019 | wood, flax
The branch found is a natural remainder. The wrapping technique protects it from further decay, but at the same time disposes it from its natural state and natural biotope.

 

 

Bloesem
2020 | papierbatik op doek gemaroufleerd

Blossom
2020 | paper batik marouffled on canvas

 

 

Sela
2018 | papierbatik op doek gemaroufleerd
Sela is de markering van een rustpunt voor zang. Het wordt vaak na belangrijke of veelzeggende verzen geplaatst, die hiermee bevestigd worden.

Sela
2018 | paper batik marouffled on canvas
Sela is the musical mark for a pause in singing. It is often placed after important or significant psalms, by which they are reinforced.

 

 

 

Bol
2022 | keramiek

Sphere
2022 | ceramics

 

 

Alef
2023  olm, glas, keramiek, was
De stolpen in Alef zijn leeg of net massief gevuld, transparant, opaak of ondoorzichtig. De vorm en inhoud zijn herleid tot hun essentie en suggereren aanwezigheden die niet gezien kunnen worden

Alef
2023 | elm, glass, ceramics, wax
The bells in Alef are empty or just solidly filled, transparent, opaque or massive. The form and content are reduced to their essence and suggest presences that cannot be seen.

 

 

 

Translucent
2021 | was

Translucent
2021 | wax

 

 

Sneeuw in april
2023 | hout, was, fles

Snow in April
2023 | wood, wax, bottle

 

 

 

 

 

Loof
2023 | textiel, pvc, bamboe

Leaves
2023 | textile, pvc, bamboo

 

 

 

 

 

 

Tijdloos
2017 | keramiek, vlas

Timeless
2017 | ceramics, flax

 

 

Baker
2016 | keramiek, vlas
Deze sculpturen symboliseren de oorsprong, de afkomst. De lege schalen doen denken aan een nest of een wieg. De draden zijn de levensdraden. Hieraan kan je de belofte van wat je meekreeg in het leven aflezen. Ze duiden de identiteit en diversiteit van elk  individu.

Swaddle
2016 | ceramics, flax
These sculptures symbolise the origin. The empty scales suggest a nest or a cradle. The threads are threads of life, in which you can read the promises of everything you got at the start. They imply the identity and diversity of every individual.

 

Inner land
2017 | keramiek
De gesloten gebouwen staan symbool voor de geest, de herinnering, de fantasie, het geheugen, het denken. Ze versterken elkaar om de realiteit te verstaan, maar vallen zelden samen.

Inner land
2017 | ceramics
The closed buildings symbolise the mind, reminiscence, imagination, memory, thought. They reinforce each other to understand reality, but rarely coincide.

 

Oostenwind
2003 | keramiek

East wind
2003 | ceramics

 

 

 

Erbarmen
2020 | keramiek, wol
Dit werk gaat over de gekwetste mens bij wie zich een innerlijke spanning opbouwt, die op elk moment kan imploderen of exploderen. Vanop afstand lijken de volumes zeer solide vormen; pas van dichtbij kan je de innerlijke spanning en de uiterlijke krassen zien.

Mercy
2020 | ceramics, wool
Mercy shows people who have been hurt and who experience an inner tension, which can implode or explode at any moment. From a distance the volumes seem very solid forms, but when you look closely you can see the inner tension and the outer scratches.

 

Lark
2022 | hout, sisal

Lark
2022 | wood, sisal

 

 

Ent
2019 | hout, vlas
De gevonden tak is een natuurlijk restant. Door de omwikkelingstechniek worden hij beschermd tegen verder verval, maar tegelijk wordt hij zo ook vervreemd van zijn natuurlijke staat en van zijn natuurlijk biotoop.

Ent
2019 | wood, flax
The branch found is a natural remainder. The wrapping technique protects it from further decay, but at the same time disposes it from its natural state and natural biotope.

 

 

 

Japa Mala
2021 | keramiek
De naam Japa Mala verwijst naar een Hindoeïstisch gebedssnoer. Dit werk bestaat uit honderden kralen die samen met verschillende groepen mensen gemaakt zijn. De herhaling werkt als een mantra die kan zorgen voor evenwicht en rust.

Japa Mala
2021 | keramiek
The name Japa Mala refers to a Hindu prayer string. This work consists of hundreds of beads, made together with different groups of people. The repetition acts as a mantra that may provide balance and peace.

 

 

 

 

Rondeau
2016 | keramiek

Rondeau
2016 | ceramics

 

 

Lilith
2023 | papier, pvc, keramiek
De mobiel Lilith houdt zichzelf in evenwicht. De lichtheid van de witte bloem wordt mogelijk gemaakt door de zwaarte van de zwarte maan. ‘Lil’ is het Soemerische woord voor wind. De wind brengt alles in beweging.

Lilith
2023 | paper, pvc, ceramics
The mobile Lilith balances itself. The lightness of the white flower is made possible by the heaviness of the black moon. ‘Lil’ is the Sumerian word for wind. The wind sets everything in motion.

 

 

Wachten op het tij
2022 | keramiek

Waiting for the tide
2022 | ceramics

 

 

Levant
2020 | papier, metaal, vlas
De bloemknoppen in Levant kondigen steeds weer een nieuw begin aan: nieuw leven, nieuwe energie en groeikracht. De natuur is onverstoorbaar cyclisch en begint er – ongeacht de mens – gewoon elke keer opnieuw aan.

Levant
2020 | paper, metal, flax
The flower buds in Levant constantly announce new beginnings: new life, new energy and vitality. Nature is inevitably cyclical and – regardless of man – simply begins anew every time.

 

 

 

Levant
2019 | papier op doek gemaroufleerd, acryl

Levant
2019 | paper marouffled on canvas, acryl